کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید

Get a quote

[mc4wp_form]

اکتشاف کانی‌سازی سرب و روی

اکتشاف کانی‌سازی سرب و روی

IN اکتشاف
نام پیمانکار
Jues Harber
منتشر شده در تاریخ:
January 13, 2016
Location:
Liverpool
مقدار:
3,000,000 $
Architecture:
Jues Harber
About Project

اکتشاف کانی‌سازی سرب و روی مرتبط با توده نفوذی به روش Magnetometry و IP-RS

اکتشاف سرب و روی با ژئوفیزیک

اکتشاف سرب و روی با مغناطیس سنجی و ژئوالکتریک (IPRS)

اکتشاف سرب و روی با ژئوفیزیک

اکتشاف سرب و روی با ژئوفیزیک اکتشافی و روش ژئوالکتریک با دستگاه GEM کانادا

اکتشاف سرب و روی با ژئوفیزیک

اکتشاف سرب و روی با ژئوفیزیک اکتشافی و روش ژئوالکتریک با دستگاه GEM کانادا