کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید

Get a quote

[mc4wp_form]

اکتشاف محدوده مس و طلای پوفیری

اکتشاف محدوده مس و طلای پوفیری

IN اکتشاف
نام پیمانکار
منتشر شده در تاریخ:
July 3, 2015
Location:
Miami
مقدار:
4,000,000 $
Architecture:
Jues Harber
About Project

با استفاده از مطالعه آنومالی‌های ژئوشیمی آبراهه‌ای و کانی سنگین و مطالعات زمین‌شناسی و پروفیل‌های عمیق IP-RS

اکتشاف مس و طلا

اکتشاف مس و طلا با زمین شناسی و ژئوشیمی و ژئوفیزیک اکتشافی

اکتشاف مس و طلا

اکتشاف مس و طلا با زمین شناسی و ژئوشیمی و ژئوفیزیک اکتشافی

اکتشاف مس و طلا

اکتشاف مس و طلا با زمین شناسی و ژئوشیمی و ژئوفیزیک اکتشافی