کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید

Get a quote

[mc4wp_form]

مغناطیس‌سنجی کانسار آهن

مغناطیس‌سنجی کانسار آهن

IN مغناطیس سنجی
نام پیمانکار
Jues Harber
منتشر شده در تاریخ:
July 10, 2015
Location:
London
مقدار:
4,000,000 $
Architecture:
Jues Harber
About Project

مغناطیس‌سنجی کانسار آهن با دستگاه GEM کانادا

موقعیت: اسدآباد، همدان

ژئوفیزیک اکتشافی کانسار آهن

ژئوفیزیک اکتشافی کانسار آهن با مغناطیس سنجی و دستگاه GEM کانادا