کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید

Get a quote

[mc4wp_form]

اکتشاف ژئوفیزیکی و زمین‌شناسی منگنز

اکتشاف ژئوفیزیکی و زمین‌شناسی منگنز

IN اکتشاف
portfolio
نام پیمانکار
منتشر شده در تاریخ:
January 1, 1970
Location:
مقدار:
Architecture:
About Project

اکتشاف ژئوفیزیکی و زمین‌شناسی منگنز با دستگاه GDD کانادا

موقعیت: خاش، سیستان و بلوچستان

ژئوفیزیک و زمین‌شناسی اکتشافی

ژئوفیزیک و زمین‌شناسی اکتشافی با دستگاه GDD کانادا

زمین‌شناسی اکتشافی منگنز

زمین‌شناسی اکتشافی منگنز و عملیات ژئوفیزیکی ژئوالکتریک با دستگاه GDD

زمین‌شناسی اکتشافی منگنز

زمین‌شناسی اکتشافی منگنز و عملیات ژئوفیزیکی ژئوالکتریک با دستگاه GDD